راه های ارتباطی

فرشاد حسن پور

ایران، مشهد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

کارشناسی مهندسی نرم افزار از دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

طراحی صفحات وب با استفاده از
قبلی
PHP
Wordpress
MySQL
JQuery
Bootstrap
HTML5-CSS3-JS
بعدی
آشنایی با مباحث
قبلی
SEO Optimization
MVC architecture
Git
Linux
Docker
Iptables
بعدی