تحقیق حقوقی در مورد مسولیت مدنی

تحقیق حقوقی در مورد مسولیت مدنی رفتن به سايت اصلي فهرست فصل اول – مسووليت مدني. 3 گفتاراول:کليات.. 3 گفتاردوم:مسووليت مدني. 5 الف)تعريف مسووليت مدني: 5 ب)انواع مسووليت وارتباط آن بامسووليت مدني: 6 1–کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص13. 7 2- مسووليت مدني وکيفري: 8 3-مسووليت قراردادي ومسووليت غيرقراردادي ياقهري: 10 … ادامه خواندن تحقیق حقوقی در مورد مسولیت مدنی