ادبیات نظری و پیشینه تجربی اعتماد به نفس جنسی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی اعتماد به نفس جنسی

رفتن به سايت اصلي

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی اعتماد به نفس جنسی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

 

 


پاسخ جنسي، يك تجربه رواني فيزيولوژيك واقعي است. انگيختگي  هم با محرك هاي روانشناختي ايجاد مي شود و هم با محرك هاي جسمي. ميزان تنش هم از لحاظ فيزيولوژيك تجربه مي شود و هم از لحاظ هيجاني و با ارگاسم به طور طبيعي، ادراك ذهني اوج واكنش جسمي و تخليه وجود دارد. رشد رواني- جنسي، نگرش هاي روانشناختي نسبت به تمايلات جنسي و نگرش به شريك جنسي مستقيماً با فيزيولوژي پاسخ جنسي انسان ارتباط دارند و بر آن تاثير مي گذارند (اوحدي، 1384).

 

 


مشهورترين مطالعات مربوط به تغييرات فيزيولوژيكي در فعاليت جنسي، توسط ويليام مستزر و ويرجينا جانسون انجام شده است. براساس يافته هاي اين دو پژوهشگر، پاسخ جنسي در انسان داراي چهار مرحله است كه عبارتند از: مرحله 1) ميل جنسي   مرحله2) برانگيختگي   مرحله 3) ارگاسم  مرحله 4) فرونشيني  (نيكخو و آواديس يانس، 1380).

 

 


مرحله 1) ميل جنسي: اين مرحله از مراحلي كه صرفاً از طريق فيزيولوژي شناخته مي شود. متمايز است و گنجاندن آن در اين طبقه بندي، نشان دهنده توجه روانپزشكان به انگيزش ها ، سائق ها  و شخصيت  است. اين مرحله با تخيلات جنسي و ميل به برقراري جنسي مشخص است (کاپلان،1994، ترجمه پورافکاري، 1382).

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده: 
تعریف نظری اعتماد به نفس جنسی
تعاریف عملیاتی اعتماد به نفس جنسی
فصل دوم: پيشينه و ادبيات پژوهش 
مقدمه 
اعتماد به نفس جنسی جنسي 
الگويي که نقش رويدادهاي شناختي را در تعيين نابهنجاري رواني- جنسي نشان مي دهد 
واکنش ها و پاسخ هاي جنسي انسان 
مرور  تحقيقات و مطالعات انجام شده 
تحقيقات انجام گرفته در خارج از کشور
تحقيقات انجام گرفته در داخل از کشور 
بحث ونتيجه گيري از تحقيقات انجام گرفته 
منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی